توصیه های کاربردی در خصوص خرید، نگهداری و شستشوی فرش

۱_ از خرید فرش های ماشینی خشک و کم انعطاف خودداری نمایید.
۲_ از خرید فرش هایی که در پشت خود خط های نخ در رفته دارند پرهیز نمایید.اینگونه فرش ها در هنگام شستشو بسیار اسیب پذیر می باشند.
۳_ فرش را زیر افتاب پهن نکنید زیرا باعث رنگ پریدگی آن خواهد شد.
۴_ برای جلوگیری از ساییدگی فرش را هر چند یکبار سروته کنید.
۵_گلدان های طبیعی را روی فرش قرار ندهید زیرا رطوبت گلدان به شدت باعث پوسیدگی میشود.
برای جلوگیری از بید خوردگی فرش را در محیط های روشن و غیر مرطوب نگهداری  کنید. در صورت امکان فرش ها را برای مدتی در معرض هوای آزاد بگذارید.
تا حد ممکن زمان شستشوی فرش هایتان را در ده ماه اول سال انتخاب کنید.
۸_در صورت آب افتادگی در فرش ها پیش از خشک شدن هر چه سریع تر نزدیک ترین واحد مهباف را در جریان قرار دهید.